Ekonomisti Shano për shifrat e pupunësisë që jep INSTAT në Shqipëri : Është më i lartë seç tregohet

Raporti i INSTAT për papunësinë në Shqipëri ka qenë subjekt komentesh nga ekonomisti Dritan Shano, i cili vlerëson se shifrat e publikuara nuk pasqyrojnë të vërtetën e plotë. Sipas Shanos, kjo nuk është faj i INSTAT, por shkak i ekonomisë informale që dominon në vend.

Ai theksoi se ekonomia e vendit është strukturuar në mënyrë të dobët, ku sektori bujqësor, i cili duhet të ishte shumë i rëndësishëm, nuk ka kapacitet për të prodhuar sa duhet për vetëmbajtje. Në vend të kësaj, Shano vëren se Shqipëria importon shumicën e ushqimeve të konsumuara.

Gjithashtu, Shano shprehet se sektori i turizmit ka përjetuar një rritje të madhe në vitet e fundit, por kërkon  punonjës jo të kualifikuar, si kamerierë dhe kuzhinierë, për të cilët nuk kërkohen diplomë. Ky fakt sjell një mospërputhje midis ofertës dhe kërkesës për punë në këtë sektor.

Komente të tilla si të Shanos vënë në dukje sfidat strukturore dhe ekonomike me të cilat ballafaqohet Shqipëria. Problemet e bujqësisë, ekonomia informale dhe mungesa e korrespondencës midis ofertës dhe kërkesës për punë janë aspekte që duhet adresuar në përmbushjen e nevojave të vendit dhe përmirësimin e situatës së papunësisë.

Publikuar nga Publik Media